1839 – 1841 – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി – പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ – ഒന്നാം പങ്ക്, രണ്ടാം പങ്ക്, മൂന്നാം പങ്ക്

ആമുഖം

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും സംഘവും ബൈബിളിന്റെ പഴയനിയമ പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കി മുന്നു പങ്കുകളായി (ഭാഗങ്ങളായി) അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ 3 ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ആദ്യകാല ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സ്കാനുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 219-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

 

1839 - 1841 - ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി - പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ - ഒന്നാം പങ്ക്, രണ്ടാം പങ്ക്, മൂന്നാം പങ്ക്
1839 – 1841 – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി – പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ – ഒന്നാം പങ്ക്, രണ്ടാം പങ്ക്, മൂന്നാം പങ്ക്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ഒന്നാം പങ്ക്:

 • പേര്: പഴയ നിയമം – ഒന്നാം പങ്ക് – മോശയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1839
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 479
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്സ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

രണ്ടാം പങ്ക്:

 • പേര്: പഴയ നിയമം – രണ്ടാം പങ്ക് –  യൊശുവ, ന്യായാധിപന്മാർ, രൂഥ്, ൧ാം ൨ാം ശമുമെൽ, ൧ാം ൨ാം രാജാക്കന്മാർ, ൧ാം ൨ാം നാളാഗമം, എസ്രാ, നഹെമിയാ, എസ്തെർ എന്ന പുസ്തകങ്ങൾ.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1840
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 655
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്സ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

മൂന്നാം പങ്ക്:

 • പേര്: പഴയ നിയമം –  മൂന്നാം പങ്ക് – യൊബ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സുഭാഷിതങ്ങൾ, പ്രസംഗക്കാരൻ, ശലൊമൊന്റെ പാട്ട്, എശായ, യെറമിയ, വിലാപങ്ങൾ, ഹെസെക്കെൽ, ദാനിയെൽ എന്ന പുസ്തകങ്ങളും പന്ത്രണ്ട ചെറിയ ദീർഘദർശികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1841
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 793
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്സ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ 1820കളുടെ തുടക്കം തൊട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ഓരോരോ പുസ്തകങ്ങളായി അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു. 1829ൽ പുതിയ നിയമം മൊത്തമായി പൂർത്തികരിച്ചപ്പോൾ അത് ഒറ്റപുസ്തകമായി അച്ചടിച്ച് ഇറക്കി. അതിന്റെ സ്കാൻ ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ബെഞ്ചമി ബെയിലിയും സംഘവും ബൈബിൾ പരിഭാഷ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ശ്രമം തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 1834-1835ൽ ബെയിലി അവധിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചു തടസ്സം നേരിട്ടെങ്കിലും മടങ്ങി വന്നതിനു ശേഷം പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിഭാഷ തീർത്ത്, മലയാള ബൈബിൾ പരിഭാഷ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു ഉത്സാഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ 1839 ആയപ്പോഴേക്കും പരിഭാഷ മൊത്തമായി തീർന്നു. എന്നാൽ ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിനു അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ അച്ചടി രീതി വെച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റപുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആവുമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ 1839 മുതൽ 1841 വരെയുള്ള മൂന്നു വർഷങ്ങളിൽ മൂന്നു പങ്കായാണ് (ഭാഗമായാണ്) മലയാള ബൈബിൾ പഴയ നിയമം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

1839ൽ ഒന്നാം പങ്കും, 1840ൽ രണ്ടാം പങ്കും, 1841ൽ മൂന്നാം പങ്കും ഇറങ്ങി. ഇതോടെ മലയാള ബൈബിൾ പരിഭാഷ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും സംഘവും പൂർത്തിയാക്കി. ഒന്നാം പങ്കിൽ മോശയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളും. രണ്ടാം പങ്കിൽ  യൊശുവ, ന്യായാധിപന്മാർ, രൂഥ്, ൧ാം ൨ാം ശമുമെൽ, ൧ാം ൨ാം രാജാക്കന്മാർ, ൧ാം ൨ാം നാളാഗമം, എസ്രാ, നഹെമിയാ, എസ്തെർ എന്ന പുസ്തകങ്ങളും, മൂന്നാം പങ്കിൽ  യൊബ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സുഭാഷിതങ്ങൾ, പ്രസംഗക്കാരൻ, ശലൊമൊന്റെ പാട്ട്, എശായ, യെറമിയ, വിലാപങ്ങൾ, ഹെസെക്കെൽ, ദാനിയെൽ എന്ന പുസ്തകങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ദീർഘദർശികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതു മൂന്നും വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അച്ചടിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ കനത്തിലും അച്ചടി രീതിക്കും മറ്റും വളരെയധികം പരിമിതികൾ ഉള്ള അക്കാലത്ത് അതിനെ വഴിയുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇത് മൂന്നുഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ബൈബിളിന്റെ ആധുനിക പരിഭാഷ ആയ സത്യവേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നമുക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും, ആദ്യകാല മലയാള ബൈബിൾ പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ രൂപം കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു വളരെ പ്രധാന്യമുണ്ട്. ഇന്നു ലോകത്തിൽ ഈ പതിപ്പുകളുടെ വളരെ കുറിച്ച് പ്രതികളെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് അത് ലഭ്യമായതിനാൽ അവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്.

ലിപി പരിണാമം, മലയാള ഗദ്യപരിണാമം, അച്ചടി ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവ ആണ് ബെയിലിയുടെ ഈ പഴയനിയമ പരിഭാഷകൾ.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

പഴയ നിയമം – ഒന്നാം പങ്ക്: 

 • രേഖയുടെ ട്യൂബിങ്ങൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി താൾ/ഓൺലൈൻ റീഡിങ് കണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (609 MB)

പഴയ നിയമം – രണ്ടാം പങ്ക്: 

 • രേഖയുടെ ട്യൂബിങ്ങൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി താൾ/ഓൺലൈൻ റീഡിങ് കണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (830 MB)

പഴയ നിയമം – മൂന്നാം പങ്ക്: 

 • രേഖയുടെ ട്യൂബിങ്ങൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി താൾ/ഓൺലൈൻ റീഡിങ് കണ്ണി: കണ്ണി
 • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (1011 MB)

1859 – മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം അഥവാ മുദ്രാരാക്ഷസം കിളിപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 210-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 157
 • കാലഘട്ടം:  1859നെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
1859 - മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം - കൈയെഴുത്തുപ്രതി
1859 – മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വിശാഖദത്തൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രനാടകമാണ് മുദ്രാരാക്ഷസം. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്റെ ഉയർച്ചയും മൗര്യവംശം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിശാലസാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടവുമാണു് ഈ നാടകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള കൃതിയാണ്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലകൃതിയുടെ പരിഭാഷകൻ ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശാരികത്തരുണീ, പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ ആദ്യവരികളിൽ തന്നെ കാണുന്നതിനാൽ ഇത് കിളിപ്പാട്ട് ശൈലിയിൽ എഴുതിയ ഭാഷാഗാനം ആണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കിട്ടിയതോടെ മുദ്രാരാക്ഷസത്തിന്റെ താളിയോലപതിപ്പും അച്ചടി പതിപ്പും കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയും നമുക്ക് കിട്ടി.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

1872 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1872ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 198-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1872
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 81
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1872 – മലയാള പഞ്ചാംഗം
1872 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1872ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മലയാള അക്കങ്ങളുടെ (കാൽ, അര, മുക്കാൽ ചിഹ്നങ്ങൾ അടക്കം) സമൃദ്ധമായ ഉപയോഗം ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്. കീർത്തനങ്ങളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെ ലേഖനങ്ങളും 1872ലെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 2-3 വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ പീന്നേം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. പുകവണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടാകാം സമയക്രമപട്ടികയും വിശാലമായി. സമയത്തിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ റൂട്ടുകൾ ചേർത്തു തുടങ്ങി. ഉദാഹരണം ലൈൻ രായിച്ചൂറിലേക്ക് നീട്ടി ബോബെ ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. തെക്കേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ യുടെ ചരിത്രം കൂടാണ് ഈ പാഞ്ചാം‌ഗങ്ങളിലെ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടികയിലൂടെ ചുരുൾ നിവർത്തുന്നത്.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  ഏഴാമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ആറു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)