1942 – കൊച്ചി ഭൂമിശാസ്ത്രം – കെ. രാമവർമ്മതിരൂപ്പാട്, തൃപ്പൂണിത്തറ

കെ. രാമവർമ്മതിരൂപ്പാട്, തൃപ്പൂണിത്തറ രചിച്ച കൊച്ചി ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയുടെ ചെയ്തതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കൊച്ചി ഭൂമിശാസ്ത്രം
  • രചന: കെ. രാമവർമ്മതിരൂപ്പാട്, തൃപ്പൂണിത്തറ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1942
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 112
1942 - കൊച്ചി ഭൂമിശാസ്ത്രം
1942 – കൊച്ചി ഭൂമിശാസ്ത്രം

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (10 MB)

Comments

comments