1847 – വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്ത് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്കാൻ, വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ എന്ന പുസ്തകമാണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

  • പേര്: വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1847 
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1847 വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ

1847 വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ബൈബിളിലെ ഉള്ളടക്കം ചരിത്രവീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ട്, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും അത് നടന്ന വർഷവും ക്രമാനുഗതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

ഈ പുസ്തകം രചിച്ച ആളുടെ മറ്റും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുസ്തകം മിക്കവാറും പരിഭാഷ ആവാനാണ് സാദ്ധ്യത. വർഷം 1847 ആയിരുന്നതിനാൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും, ജോസഫ് പീറ്റും, ഹെൻറി ബേക്കറും ഒക്കെയും കേരളത്തിൽ ഉള്ള സമയമാണ്. അതിനാൽ ഇവരിൽ ഒരാളോ അതുമെല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായോ, ആവോ പുസ്തകം രചിച്ചത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ലഭ്യമാണ്.

മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ എന്ന നിലയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കെ.എം. ഗോവി ക്രോഡീകരിച്ച ഗ്രന്ഥസൂചിയിൽ ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി സൂചന ഇല്ല എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഗ്രന്ഥസൂചി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകം ലഭ്യമായി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ട്യൂബിങ്ങൻ സ്കാനുകൾ ഞാൻ സ്വന്തമായി പ്രോസസ് ചെയ്ത്  ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരിട്ട് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണി‌വേഴ്സിറ്റി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിപ്പം കുറച്ച ഒരു പതിപ്പും, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതും എന്നാൽ അതിനാൽ തന്നെ സൈസ് കൂടിയതുമായ ഒരു പതിപ്പാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project, Tuebingen University Library archive. Bookmark the permalink.

Leave a Reply