1954 – ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം – എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ രചിച്ച ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 1954ൽ ഇറങ്ങിയ കോപ്പിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകം മലയാളകവിതയുടെ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമായി കരുതപ്പെടുന്നു.

ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം – എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

കടപ്പാട്

സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക കൂടിയായ ജയശ്രീടീച്ചറുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ ടീച്ചർക്കു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ശ്രീ വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം
  • രചന: എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 90
  • അച്ചടി: കമലാലയ ബുക്ക് ഡിപ്പോട്ട്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments