1951 – ഹൈസ്ക്കൂൾ കെമിസ്റ്റ്രി (ഒന്നാം ഭാഗം) – നാലാം ഫാറം – ഏ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ

1951ൽ തിരുവിതാം‌കൂർ രാജ്യത്ത് നാലാം ഫാറത്തിൽ (ഇന്നത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സ്) പഠിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച ഹൈസ്ക്കൂൾ കെമിസ്റ്റ്രി (ഒന്നാം ഭാഗം) എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കെമിസ്റ്റ്രി (രസതന്ത്രം) പാഠപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എന്റെ കൈവശം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പൊസ്റ്റ് കാണുക.

1951 - ഹൈസ്ക്കൂൾ കെമിസ്റ്റ്രി (ഒന്നാം ഭാഗം) - നാലാം ഫാറം - ഏ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ
1951 – ഹൈസ്ക്കൂൾ കെമിസ്റ്റ്രി (ഒന്നാം ഭാഗം) – നാലാം ഫാറം – ഏ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ

കടപ്പാട്

ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠപുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ഹൈസ്ക്കൂൾ കെമിസ്റ്റ്രി (ഒന്നാം ഭാഗം) – നാലാം ഫാറം
  • രചന: ഏ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
  • അച്ചടി: ശ്രീധര പ്രിന്റിങ് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments