1847 – ഹിതോപദേശഃ

ആമുഖം

മലയാളലിപിയിലുള്ള സംസ്കൃതപുസ്തകമായ ഹിതോപദേശഃ എന്ന അച്ചടി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി സംസ്കൃതത്തിൽ ആയതിനാൽ   ഇതുവരെയുള്ള തെളിവ് വെച്ച് ഈ പുസ്തകം കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്കൃത രചനയാണ്.

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന 102-ആമത്തെ സ്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഹിതോപദേശഃ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 87
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1847
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1847 - ഹിതോപദേശഃ
1847 – ഹിതോപദേശഃ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

87 താളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പുസ്തകം 1847ൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി കോട്ടയത്ത് ഉള്ള സമയമാണ് ഇത്.

വിഷ്ണുശൎമ്മണാ സംഗ്രഹീതഃ എന്നു കാണുന്നതിനാൽ വിഷ്ണുശൎമ്മ ആണ് ഇത് സംഗ്രഹിച്ചത് എന്നു കരുതാം.

ഛാത്രാണാം ഹിതാൎത്ഥം… എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഖണ്ഡികയുടെ അർത്ഥം “വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി, ഇങ്ഗ്ലണ്ഡിലെയും ബങ്ഗാളിലെയും ചില പണ്ഡിതർകളാൽ പരിശോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതും കോട്ടയത്തിലെ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടതും” എന്നാണെന്ന് മുൻപ് ഒരു ചർച്ചയിൽ സംസ്കൃതം അറിയുന്ന ശ്രീ നാരായണൻ ആയുർവ്വേദ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

സംസ്കൃതം ഒട്ടുമേ അറിയാത്തതിനാൽ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഈ പതിപ്പ് ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സ്വകാര്യ കോപ്പിയാണെന്ന് അതിൽ കാണുന്ന ഗൂണ്ടർട്ടിന്റെ പേരും അത് കിട്ടിയ വർഷവും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു. ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. (ഒരു ലോ റെസലൂഷൻ ലതിപ്പ് കൂടെ ലഭ്യമാക്കാമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടൂണ്ട്.‌)   അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments