1929 – ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി ജീവചരിത്രം – മയ്യനാട്ടു് കെ. ദാമോദരൻ

മയ്യനാട്ടു് കെ. ദാമോദരൻ രചിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് 1929ൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആയതിനാൽ ഗുരുവിന്റെ സമാധിയോട് അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആണെന്ന് ഉറപ്പ്. മാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കും ഇത്. ഗുരുവിന്റെ സഹോദരിമാരുടെ അടക്കം കുറച്ചു അപൂർവ്വമായ ചിത്രങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടൂണ്ട്.

പുസ്തകത്തിന്റെ പഴക്കവും, പേജുകളുടെ നിലവാരപ്രശ്നവും മറ്റും മൂലമുള്ള ചില ചെറിയ പരിമിതികൾ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിനു  ഉണ്ട്. 1929ൽ നിന്നുള്ള ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ആയതിനാൽ ഉള്ളടക്കത്തിനും ചിത്രങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

 

ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി ജീവചരിത്രം - മയ്യനാട്ടു് കെ. ദാമോദരൻ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി ജീവചരിത്രം – മയ്യനാട്ടു് കെ. ദാമോദരൻ

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, നാരായണഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഒക്കെയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷകർക്ക്) എപ്പോഴും സൗജ്യന്യമായി ലഭ്യമായികാണണം  എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീ. പി. ആർ. ശ്രീകുമാർ ആണ്. അതിനായി അദ്ദേഹം വളരെ ത്യാഗം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനു ഈ പുസ്തകമടകമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു. അങ്ങനാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത്.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ എനിക്കറിയുന്ന മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി ജീവചരിത്രം
  • രചന: മയ്യനാട്ടു് കെ. ദാമോദരൻ
  • പ്രസാധകർ: കെ. നാരായണൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929 (മലയാള വർഷം 1104)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  222
  • പ്രസ്സ്:വി.വി. പ്രസ്സ്, കൊല്ലം  
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

Comments

comments