വനം, വെള്ളം, വൈദ്യുതി – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ എട്ടു ലഘുലേഖകൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വനം, വെള്ളം, വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ (സൈലന്റ്‌വാലി അടക്കം) 1979 മുതൽ 1990 വരെ പ്രസിദ്ധികരിച്ച എട്ടു ലഘുലേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനുമായി പ്രത്യേക പൊസ്റ്റ് എഴുതാൻ എനിക്കു സാവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ എട്ടു ലഘുലേഖകളും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നു.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

സൈലന്റ്‌വാലി ചർച്ച
സൈലന്റ്‌വാലി ചർച്ച

കടപ്പാട്

 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ എട്ടുലേഖകളുടേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

രേഖകൾ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ ഓരോ സ്കാൻ പേജിലും വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ലഘുലേഖ 1: സൈലന്റ്‌വാലി ചർച്ച

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ശാരദാ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, കവടിയാർ, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 2: ഊർജം – സി.വി. ചന്ദ്രൻ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ചമ്പക പ്രിന്റേർസ്, കേശവദാസപുരം, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

ലഘുലേഖ 3: വനം വെള്ളം വൈദ്യുതി

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സന്ധ്യാ പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 4: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരങ്ങളും

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: തോപ്പിൽ പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 5: വൈദ്യുതി – പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരങ്ങളും – കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 30
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സന്ധ്യാ പ്രിന്റേർസ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 6: കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 7: കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിപ്രശ്നം കണക്കുകളിലൂടെ – എം.പി. പരമേശ്വരൻ

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

ലഘുലേഖ 8: കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിലപാട്

 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1990
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: കാലിക്കറ്റ് പ്രിന്റിങ്  കോം‌പ്ലക്സ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രേഖകൾ: എണ്ണം –  28
   • ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ: എണ്ണം – 17

Comments

comments