സദാചാരദീപിക – ഉള്ളൂർ എസു്. പരമേശ്വരയ്യർ

ഉള്ളൂർ എസു്. പരമേശ്വരയ്യരുടെ സദാചാരദീപിക എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാം പതിപ്പാണ്. എന്നാൽ ഏതുവർഷമാണ് ഈ പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ നിന്നു ഉള്ളൂർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പ് ആണ് ഇതെന്ന് ഊഹിക്കാം. കവർ പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടത്തിൽ അവസാനത്തെ കുറച്ചു പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു.

സദാചാരദീപിക - ഉള്ളൂർ എസു്. പരമേശ്വരയ്യർ
സദാചാരദീപിക – ഉള്ളൂർ എസു്. പരമേശ്വരയ്യർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനായും വായിക്കാവുന്നതാണ്.

  • പേര്: സദാചാരദീപിക – ഉള്ളൂർ എസു്. പരമേശ്വരയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 66
  • അച്ചടി: KB പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments