1947 – ഹൈസ്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – അഞ്ചാം ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.

അഞ്ചാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഹൈസ്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഹൈസ്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – അഞ്ചാം ഫാറത്തിലേക്ക്
  • രചന: കെ. അപ്പുണ്ണി കൈമൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 114
  • പ്രസാധകർ: വി. സുന്ദര അയ്യർ & സൺസ്, തൃശൂർ
  • അച്ചടി: വി.വി. പ്രസ്സ്, തൃശൂർ
1947 - ഹൈസ്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം - രണ്ടാം ഭാഗം - അഞ്ചാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1947 – ഹൈസ്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം – രണ്ടാം ഭാഗം – അഞ്ചാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (12 MB)

Comments

comments