1844 – മഹമ്മദ ചരിത്രം – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഇസ്ലാം മതസംബന്ധിയായി ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ച ഒരു പ്രധാനകൃതിയായ മഹമ്മതചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 54-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മഹമ്മതചരിത്രം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 39
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1844
  • രചയിതാവ്: ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1844 മഹമ്മദ ചരിത്രം
1844 മഹമ്മദ ചരിത്രം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഇസ്ലാം പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റിയുള്ള ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ രചന ആണിത്. ക്രൈസ്തവവീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ആ വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്.

ഇതു വരെ ലഭ്യമായ തെളിവ് വെച്ച് മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഇസ്ലാം സംബന്ധിയായ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇതാണ്. ആ വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതികൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നതായി അറിയില്ല.

പുസ്തകത്തിനകത്ത് പുസ്തകം അച്ചടിച്ച പ്രസ്സിന്റെ വിവരം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും 1845ൽ ഒക്ടോബറിന്നു ശേഷമാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ബാസൽ മിഷൻ കല്ലച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ, ഈ പുസ്തകം മംഗലാപുരത്തെ കല്ലച്ചിലാണ് അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു കെ.എം. ഗോവിയുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും അച്ചടിയെ സംബന്ധിച്ച ഡോക്കുമെന്റേഷൻ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments