1917 – പച്ചിലവളം – തിരുവിതാംകൂർസർക്കാർ കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു

തിരുവിതാംകൂർസർക്കാരിന്റെ കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു് 1917ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പച്ചിലവളം എന്ന കാർഷികബുള്ളറ്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് കൃഷിയാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചിലവളത്തെ പറ്റിയുള്ള ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ആണ് ഈ പുസ്തകം. അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ കെമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന കെ. പരമേശ്വരൻ പിള്ളയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

1917 - പച്ചിലവളം - തിരുവിതാംകൂർസർക്കാർ കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
1917 – പച്ചിലവളം – തിരുവിതാംകൂർസർക്കാർ കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പച്ചിലവളം
  • രചന: കെ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1092 (ഏകദേശം 1917)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • പ്രസാധനം: തിരുവിതാംകൂർസർക്കാർ കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

 

Comments

comments