1992 – തുടർസാക്ഷരത – എന്തിന്? എന്ത്? എങ്ങനെ? – ഭാരത ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമിതി

ഭാരത ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമിതി പ്രസീദ്ധീകരിച്ച തുടർസാക്ഷരത – എന്തിന്? എന്ത്? എങ്ങനെ? എന്ന പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ തുടർസാക്ഷരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഭാരത ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്തത് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ ആണ്.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

തുടർസാക്ഷരത - എന്തിന്? എന്ത്? എങ്ങനെ? -
തുടർസാക്ഷരത – എന്തിന്? എന്ത്? എങ്ങനെ? –

കടപ്പാട്

മലയാളം വിക്കിമീഡിയനും ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജി അരീക്കാട് ആണ് ഈ രേഖ ലഭ്യമാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: തുടർസാക്ഷരത – എന്തിന്? എന്ത്? എങ്ങനെ?
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1992
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
  • പ്രസാധകർ:ഭാരത ജ്ഞാനവിജ്ഞാന സമിതി
  • അച്ചടി: KTC Offset printers, Calicut
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments