1918 – ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൨

ആമുഖം

ഇന്ന് ശ്രീവാഴും കോട് മാസികയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഇവിടെ ലഭിയ്ക്കും. ഒന്നാമത്തെ ലക്കത്തെ പോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലക്കവും നമുക്ക് ശരത്ത് സുന്ദറിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ശ്രീവാഴുംകോട് പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൨ (പുസ്തകം 1 ലക്കം 2)
  • താളുകൾ: 20
  • പ്രസാധകൻ: കെ.എം. കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് (ഏറ്റവും അവസാനത്തെ താളീലെ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരം) ഉടമസ്ഥൻ: ഇ.വി. രാമൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആണെന്ന് രണ്ടാം താളിലെ കുറിപ്പിൽ സൂചന
  • പ്രസ്സ്: മനോമോഹനം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1918
ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൨
ശ്രീവാഴുംകോട് – പുസ്തകം ൧ ലക്കം ൨

ഉള്ളടക്കം

ഈ ലക്കത്തിൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനവും പിന്നെ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനവും ആണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വേറെയും ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Comments

comments