1880 – ശാസ്ഥാംകഥ – വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട്

ആമുഖം

ശാസ്ഥാംകഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 55-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ശാസ്ഥാംകഥ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 23
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1880
  • പ്രസ്സ്: സെന്തൊമ്മാസ അച്ചുകൂടം, കൊച്ചി
1880 ശാസ്ഥാംകഥ
1880 ശാസ്ഥാംകഥ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇത് ഒരു വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് ആണെന്ന് ശീർഷകത്തിലുള്ള കുറിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത കൃതി ആയിരിക്കണം. വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടിനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു ലെഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണാം (വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട്).

ഇതിന്റെ പ്രസാധകൻ “കൊച്ചിയിൽ മുതലിയാർ ഭാഗത്തിരിക്കും നടുവിലെവീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മ്യൻ പെരുമാൾ പിള്ള“ ആണെന്ന് ശീർഷകത്താളിൽ ഉണ്ട്.

അച്ചടി വിന്യാസവും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വരികൾ തിരിക്കാതെയും പഞ്ചേഷൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയൊഗികകതെയും ഒക്കെയും ആണ്. ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പെസ് ഉപയ്യൊഗിച്ചിട്ടൂണ്ട് എന്നതാണ്. പഴയമലയാളമെഴുത്തിൽ രീതി പോലെ എ,ഓ കാരങ്ങളോ അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളോ, ചന്ദ്രക്കലയോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments