1880 – ശാസ്ഥാംകഥ – വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട്

ആമുഖം

ശാസ്ഥാംകഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 55-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ശാസ്ഥാംകഥ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 23
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1880
  • പ്രസ്സ്: സെന്തൊമ്മാസ അച്ചുകൂടം, കൊച്ചി
1880 ശാസ്ഥാംകഥ
1880 ശാസ്ഥാംകഥ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഇത് ഒരു വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് ആണെന്ന് ശീർഷകത്തിലുള്ള കുറിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത കൃതി ആയിരിക്കണം. വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ടിനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു ലെഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണാം (വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട്).

ഇതിന്റെ പ്രസാധകൻ “കൊച്ചിയിൽ മുതലിയാർ ഭാഗത്തിരിക്കും നടുവിലെവീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മ്യൻ പെരുമാൾ പിള്ള“ ആണെന്ന് ശീർഷകത്താളിൽ ഉണ്ട്.

അച്ചടി വിന്യാസവും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വരികൾ തിരിക്കാതെയും പഞ്ചേഷൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയൊഗികകതെയും ഒക്കെയും ആണ്. ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വാക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ സ്പെസ് ഉപയ്യൊഗിച്ചിട്ടൂണ്ട് എന്നതാണ്. പഴയമലയാളമെഴുത്തിൽ രീതി പോലെ എ,ഓ കാരങ്ങളോ അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളോ, ചന്ദ്രക്കലയോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply