1949 – ടാഗോർ മാസിക – വാല്യം 5ന്റെ 1,2,3 ലക്കങ്ങൾ

1940കളിൽ കൊല്ലത്തു നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ടാഗോർ എന്ന മാസികയുടെ അഞ്ചാം വാല്യത്തിന്റെ 1,2,3 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഓരോ ലക്കത്തിനെയും തനിമ നിലനിർത്താൻ സ്കാൻ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. ശ്രീ. ടികെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് ആണ് ഈ മാസികയുടെ പത്രാധിപർ.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1949 - ടാഗോർ മാസിക - പുസ്തകം 5
1949 – ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്കാൻ 1

 • പേര്: ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 1
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 63
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസ പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

സ്കാൻ 2

 • പേര്: ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 2
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 58
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസ പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

സ്കാൻ 3

 • പേര്: ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 3
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 58
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസ പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments