1952 – ഇൻഡ്യാചരിത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്ക്

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ.    തിരുവിതാം‌കൂർ-കൊച്ചി സർക്കാർ ആറാം ഫാറത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഇൻഡ്യാചരിത്രം എന്ന പുസ്തകം.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഇൻഡ്യാചരിത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്ക്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 166
  • പ്രസാധകർ: തിരുവിതാം‌കൂർ-കൊച്ചി സർക്കാർ
  • അച്ചടി: സർക്കാർ സെൻട്രൽ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1952 - ഇൻഡ്യാചരിത്രം - ആറാം ഫാറത്തിലേക്ക്
1952 – ഇൻഡ്യാചരിത്രം – ആറാം ഫാറത്തിലേക്ക്

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (17 MB)

Comments

comments