1949 – ആരോഗ്യരക്ഷ (നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സുകളിലേക്കു്)

കൊല്ലവർഷം 1124ൽ (ഏകദേശം 1949) തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചവർക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആരോഗ്യരക്ഷ എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കവർ പെജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കുറവ് എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭിച്ച ഈ പാഠപുസ്തകത്തിനുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ആരോഗ്യരക്ഷ (നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സുകളിലേക്കു്)
ആരോഗ്യരക്ഷ (നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സുകളിലേക്കു്)

കടപ്പാട്

ചങ്ങനാശ്ശെരിക്കടുത്തുള്ള ഇത്തിത്താനം പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്. ഇതിനായി എന്നെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സജനീവ് ഇത്തിത്താനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചു. അവരോടു എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: ആരോഗ്യരക്ഷ (നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സുകളിലേക്കു്)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949 (കൊല്ലവർഷം 1124)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
  • അച്ചടി: നേതാജി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments