1868 – ഒരു ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം പഴം‌ചൊല്ലുകളുടെ ശെഖരത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 236-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ഒരു ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 77
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1868 
  • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം 
1868 - ഒരു ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ
1868 – ഒരു ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം, പ്രത്യേകതകൾ

1846-ൽ അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ എന്നൊരു പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നു. ആ പുസ്തകം പക്ഷെ ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ ഇല്ല. അറുനൂറു മലയാളം പഴഞ്ചൊൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് സ്കറിയ സക്കറിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1846-ലെ പുസ്തകം കൂടുതൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ചേർത്ത് വിപുലീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാവാം “ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ”. ഇതിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് 1850ൽ തലശ്ശേരിയിലെ കല്ലച്ചുകൂടത്തിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകം ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അതിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ കാണാം. പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന ഒരു ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ. രണ്ടാം പതിപ്പ് മംഗലാപുരത്തെ ലെറ്റർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

1868ലെ പതിപ്പ്

  • രേഖയുടെ ട്യൂബിങ്ങൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി താൾ/ഓൺലൈൻ റീഡിങ് കണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (36 MB)

Comments

comments