1956 – സ്മരണകൾ – ആർ. ഈശ്വരപിള്ള

ആമുഖം

ആദ്യകാല മലയാള ഉപന്യാസകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ആർ. ഈശ്വരപിള്ളയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്മരണകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: സ്മരണകൾ
  • രചന: ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 166
1956 - സ്മരണകൾ - ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
1956 – സ്മരണകൾ – ആർ. ഈശ്വരപിള്ള

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

1926നും 1930നും ഇടയ്ക്ക് ഗുരുനാഥൻ മാസികയിൽ ആർ. ഈശ്വരപിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉപന്യാസങ്ങളുടെ ശേഖരം ആണ് ഈ പുസ്തകം.

ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖത്തിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അദ്ദേഹം തന്നെ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി. കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (16 MB)

Comments

comments