ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾക്കുള്ള രാഗങ്ങൾ – 1891

ആമുഖം

ഇതിനു മുൻപ് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ 2 ക്രിസ്തീയ കീർത്തനപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. താഴെ പറയുന്നവ ആണത്.

മേൽപറഞ്ഞ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മലയാള ക്രിസ്തീയ പാട്ടുപുസ്തകം ആണ് ഇന്നു പങ്കുവെക്കുന്നത്. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളുടെ ഈണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്.  ഇക്കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല.

ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾക്കുള്ള രാഗങ്ങൾ
ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾക്കുള്ള രാഗങ്ങൾ

 

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾക്കുള്ള രാഗങ്ങൾ (Malayalam Christian Tune Book)
  • പ്രസാധകർ: Basel Mission Book and Tract Depository, Mangalore
  • പ്രസ്സ്: Basel Mission Press, Mangalore
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1891

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഈണങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തനതു മലയാളം ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ കണ്ടില്ല. മിക്കവാറും ഒക്കെ ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളുടെ മലയാളം ഭാഷാന്തരം ആണ്. ബാസൽ മിഷൻ ആയതിനാൽ ജർമ്മൻ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികവും ആണല്ലോ. ഏതാണ്ട് 230 പാട്ടുകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകം മൈക്രോഫിലിമിൽ നിന്ന് പിഡിഎഫ് ആയി മാറ്റിയതാണ്. അതിനാൽ അത്ര മികച്ച ഔട്ട്പുട്ടല്ല ഇതിനുള്ളത്. എങ്കിലും വായനാ യോഗ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി പുസ്തകം പങ്ക് വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരം

Comments

comments

One comment on “ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾക്കുള്ള രാഗങ്ങൾ – 1891

Comments are closed.