പ്രശ്നരീതി — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

പ്രശ്നരീതി എന്ന കൃതിയുടെ ഒരു താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 130-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 11മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പ്രശ്നരീതി
  • രചയിതാവ്: കൂക്കണിയാൾ ആണെന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 33
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: അജ്ഞാതം. ട്യൂബിങ്ങനിലെ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിലും വിവരം ഒന്നുമില്ല.
പ്രശ്നരീതി — താളിയോല പതിപ്പ്
പ്രശ്നരീതി — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഇതൊരു ജ്യോതിഷരചനയാണെന്നും ഇതിന്റെ രചന കൂക്കണിയാൾ എന്നയാൾ ആണെന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എനിക്കറിയില്ല.

ഈ താളിയോല രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

Comments

comments