ജ്ഞാനപ്പാന-കൃഷ്ണസ്തുതി-തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി-മറ്റുകൃതികൾ-കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ശേഖരിച്ച് തന്റെ നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കൃതികളുടെ (പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവദൈവങ്ങളുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും ഉള്ള കൃതികൾ)  കൈയെഴുത്തു പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 152-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ജ്ഞാനപ്പാനകൃഷ്ണസ്തുതി, തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി തുടങ്ങി പത്തോളം കൃതികളുടെ കൈയെഴുത്തു പ്രതി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 53
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1500നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 1500 തൊട്ട് വിവിധ മൂലകൃതികൾ രചിച്ചതായിരിക്കാമെങ്കിലും ഇത് കൈയെഴുത്തായി ഗുണ്ടർട്ട് 1850കളിൽ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തിയതാണ്.
ജ്ഞാനപ്പാന-കൃഷ്ണസ്തുതി-തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി-മറ്റുകൃതികൾ-കൈയെഴുത്തുപ്രതി
ജ്ഞാനപ്പാന-കൃഷ്ണസ്തുതി-തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി-മറ്റുകൃതികൾ-കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവദൈവങ്ങളുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും ഉള്ള കൃതികൾ ആണ് ഈ നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ്ട് പത്തോളം കൃതികൾ ആണ് എന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടത്:

 • കണക്കുസാരം
 • തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി
 • പൊന്മെരി അഞ്ചടി
 • നാരായണ സ്തുതി
 • കണ്ണിപ്പറമ്പഞ്ചടി
 • കുചെലന്റെ കഥ
 • കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടഞ്ചടി
 • സൂര്യസ്തുതി
 • കൃഷ്ണസ്തുതി
 • ഗുരുനാഥസ്തുതി
 • ജ്ഞാനപ്പാന
 • കൃഷ്ണനെപറ്റിയുള്ള മലയാള കഥ

ചില ചെറിയ കൃതികൾ ഒക്കെ പൂർണ്ണമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനപ്പാനപോലുള്ള കൃതികൾ പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Comments

comments