മലബാർ മാന്വൽ – വില്യം ലോഗൻ – വാല്യം 1, വാല്യം 2

ആമുഖം

വില്യം ലോഗൻ 1880കളിൽ 2 വാല്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലബാർ മാന്വൽ എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 2010ൽ ഇറങ്ങിയ സ്കാൻ റീപ്രിന്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മൂലകൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

വാല്യം 1

  • പേര്: മലബാർ മാന്വൽ – വാല്യം 1
  • രചന: വില്യം ലോഗൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: മൂലകൃതി 1887, റീപ്രിന്റ് 2010
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  828
  • പ്രസ്സ്:സർക്കാർ പ്രസ്സ്, മദ്രാസ്/ AECS Reprint

വാല്യം 2

  • പേര്: മലബാർ മാന്വൽ – വാല്യം 2
  • രചന: വില്യം ലോഗൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: മൂലകൃതി 1887,  റീപ്രിന്റ് 2010
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  444
  • പ്രസ്സ്:സർക്കാർ പ്രസ്സ്, മദ്രാസ്/ AECS Reprint

 

മലബാർ മാന്വൽ - വില്യം ലോഗൻ
മലബാർ മാന്വൽ – വില്യം ലോഗൻ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

മലബാർ മാന്വലിനെ പറ്റി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

വില്യം ലോഗൻ എന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരൻ കേരളത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് മലബാർ മാനുവൽ (Malabar Manual). 1887-ൽ ആണ് ഇത് പ്രകാശിതമായത്. ബ്രിട്ടിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ മജിസ്റ്റ്ട്രേറ്റായും ജഡ്ജിയായും പിന്നീട് കളക്ടറായും അദ്ദേഹം 20 വർഷക്കാലത്തോളം ചിലവഴിച്ചു. ഇക്കാലമത്രയും അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രകളിൽനിന്നും പഠനങ്ങളിൽനിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ചേർത്ത് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മലബാർ മാനുവൽ. ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഇന്ന് അതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുകളും മലയാളപരിഭാഷയും ലഭ്യമാണ്. മലബാർ എന്ന അന്നത്തെ ജില്ലയെപ്പറ്റിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലബാർ മാന്വവിനെ പറ്റി ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം ഇവിടെ കാണാം.

2 വാല്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ 1880കളിലെ ഡോക്കുമെന്റെഷൻ ആണ് എന്നതിനാൽ വളരെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. മലബാറിനെ പറ്റി ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുതൽകൂട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഞങ്ങൾളുടെ (സിബു, സുനിൽ, ഷിജു) പല ഗവേഷണവിഷയങ്ങൾക്കും അത് സഹായകരമായിരുന്നു.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

വാല്യം 1

വാല്യം 2

Comments

comments