1958 – മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ് 1958ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു നാടകകൃതിയായ  മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി  എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി
  • രചന: കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 70
  • പ്രസാധകർ: നാഷണൽ ബുക്സ്റ്റാൾ
1958 - മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി - കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്
1958 – മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി – കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

കടപ്പാട്

പുസ്തകത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ മക്കളായ ശ്രീലത, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (5 MB)

Comments

comments