ശകുന്തളവാക്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ആമുഖം

ശകുന്തളവാക്യം എന്ന കൃതിയുടെ താളിയോല പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താളിയോല രേഖയാണ്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 134-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 15മത്തെ താളിയോല രേഖയും ആണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ശകുന്തളവാക്യം
  • രചയിതാവ്: ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ വിവരം ഒന്നുമില്ല.
  • താളിയോല ഇതളുകളുടെ എണ്ണം: 19
  • ഓല എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1600നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ താളിയോലയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
ശകുന്തളവാക്യം — താളിയോല പതിപ്പ്
ശകുന്തളവാക്യം — താളിയോല പതിപ്പ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒന്നു ഓടിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ഈ കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഓല എഴുതിയത് ആരാണെന്ന വിവരവും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല

ഈ താളിയോല രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

 

Comments

comments