1877 – പാച്ചുമൂത്തത് – കെരള ഭാഷാവ്യാകരണം

ആമുഖം

തിരുവിതാം‌കൂർ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്തൊടുകൂടെ പാർക്കുന്ന വൈദ്യൻ പാച്ചുമൂത്തത് ഉണ്ടാക്കിയ കെരളഭാഷാവ്യാകരണം എന്ന മലയാളവ്യാകരണ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 166-ാമത്തെപൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കെരള ഭാഷാവ്യാകരണം.
  • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 207
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1877 (കൊല്ലവർഷം ൧൦൫൨ (1052))
  • രചയിതാവ്: പാച്ചുമൂത്തത്.
  • പ്രസ്സ്: പത്മനാഭമുതലിയാരുടെ മുദ്രാവിലാസ അച്ചുകൂടം.
1877 - പാച്ചുമൂത്തത് - കെരള ഭാഷാവ്യാകരണം
1877 – പാച്ചുമൂത്തത് – കെരള ഭാഷാവ്യാകരണം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ 1851ലെ മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം, റവ. ജോർജ്ജ് മാത്തന്റെ 1863ലെ മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം, ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ വ്യാകരണത്തെ അധികരിച്ച് ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്തുവെയിറ്റ് 1867ൽ  തയ്യാറാക്കിയ മലയാള വ്യാകരണ ചൊദ്യോത്തരം എന്നീ അച്ചടിപുസ്തകങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന മലയാളവ്യാകരണപുസ്തകമാണ് പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ കെരള ഭാഷാവ്യാകരണം.

മലയാളിക്ക് മലയാളഭാഷ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാനായാണ് താൻ ഈ വ്യാകരണപുസ്തകം ചമയ്ക്കുന്നതെന്ന് പാച്ചുമൂത്തത് ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ചോദ്യോത്തര ശൈലിയിലാണ് ഈ വ്യാകരണപുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്. ലിപി പരമായി നോക്കിയാൽ സംവൃതോകാരത്തിന്നു ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അത് മൂലം കൃതിയുടെ പേരു തന്നെ കെരളഭാഷാവ്യാകരണം എന്നാണ്. അതേ പോലെ ഓ, ഏ കാര ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒ,ഓ, എ, ഏ എന്നിവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വ്യാകരണപുസ്തകം എഴുതിയ പാച്ചുമൂത്തത്, തന്നെപറ്റിയുള്ള വിശേഷണമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്തൊടുകൂടെ പാർക്കുന്ന വൈദ്യൻ  എന്നാണ്. അദ്ദേഹം തിരുവിതാം‌കൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ആസ്ഥാനവൈദ്യൻ ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വ്യാകരണപുസ്തകത്തിന്നു പുറമേ വേറെയും മലയാളകൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടൂണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാനായി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം വായിക്കുക.

ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply