1950-സഹസ്രയോഗം – വൈദ്യപ്രിയ എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയതു് – കൊല്ലൂർവീട്ടിൽ വേലായുധക്കുറുപ്പ്

ആമുഖം

സഹസ്രയോഗം എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: സഹസ്രയോഗം – വൈദ്യപ്രിയ എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയതു്
  • പ്രസാധകൻ: കൊല്ലൂർവീട്ടിൽ വേലായുധക്കുറുപ്പ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 384
  • പ്രസ്സ്: ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം  
1950-സഹസ്രയോഗം
1950-സഹസ്രയോഗം

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

ഇത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. ആയുർവേദം ആണ് വിഷയം. വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞതമൂലം ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല.

ശ്രീ രാജേഷ് ഒടയഞ്ചാൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏല്പിച്ചത്. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്ന ഒരു കൃതി കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഏല്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

Comments

comments