1945 – സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 6, 7, 9, 11

സഹോദരി എന്ന മാസികയുടെ മൂന്നാം വാല്യത്തിന്റെ 6, 7, 9, 11 എന്നീ നാലു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് മൂന്നാം വാല്യത്തിന്റെ അഞ്ചാം ലക്കം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കാണാം. ഓരോ ലക്കമായി റിലീസ് ചെയ്യാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തിനാൽ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ നാലു ലക്കങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ലക്കത്തിന്റെയും പ്രാധ്യാന്യം നിലനിർത്താൻ വ്യക്ത്യസ്ത സ്കാനുകളായി തന്നെ ഇവ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

1944-1945ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക ആയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ചില സംഗതികളുടെയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസംബന്ധമായ പല സംഗതികളും ഈ നാലു ലക്കങ്ങളിൽ കാണാം. താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിശകലനം നടത്തുമല്ലോ.

ബൈൻഡ് ചെയ്തവർ അരികു കൂട്ടി മുറിച്ചത് കാരണം ഉള്ളടക്കം ചിലയിടത്ത് മുറിഞ്ഞിട്ടൂണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം പേജുകൾ ചെറുതായി മങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാ പേജുകളും അതിലെ ഉള്ളടക്കവും ലഭ്യമാണ്.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

സഹോദരി മാസിക - വാല്യം 3
സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വാല്യം 3 ലക്കം 6

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 6
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 നവംബർ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വാല്യം 3 ലക്കം 7

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 7
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 ജനുവരി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വാല്യം 3 ലക്കം 9

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 9
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 മാർച്ച്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

വാല്യം 3 ലക്കം 11

 • പേര്:  സഹോദരി മാസിക – വാല്യം 3 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944 ഓഗസ്റ്റ്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
 • അച്ചടി: ശ്രീ രാമവിലാസം പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

 

Comments

comments