1926 – ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം – ബാലചികിത്സ

ആമുഖം

ബാലചികിത്സ എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം – ബാലചികിത്സ
  • രചന: കൈക്കുളങ്ങരെ വാരിയത്തു രാമവാരിയർ  
  • പ്രസാധകൻ: പാറെമ്മെൽ ഐ അയ്പ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  704
  • പ്രസ്സ്:അക്ഷരരത്നപ്രകാശിക അച്ചുകൂടം  
1926 - ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം - ബാലചികിത്സ
1926 – ആരോഗ്യ കല്പദ്രുമം – ബാലചികിത്സ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

ഇത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. ബാലചികിത്സ ആണ് വിഷയം. കൈക്കുളങ്ങരെ വാരിയത്തു രാമവാരിയർ ആണ് രചയിതാവ്.

700ൽ പരം പേജുകൾ ഉള്ള വലിയ പുസ്തകം ആയതിനാൽ  ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റസെഷൻ അല്പം പണിയായിരുന്നു.  ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, ശ്രീ വൈശാഖ് കല്ലൂർ ആണ്. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന് പോകുമായിരുന്ന ഒരു കൃതി കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഏല്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞതമൂലം ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

Comments

comments