1967 – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 8

സോവിയറ്റു സമീക്ഷ എന്ന മാസികയുടെ 1967 ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  1966ൽ നടന്ന വിവിധ സോവിയറ്റ് – ഇന്ത്യാ സൗഹൃദസഹകരണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് ഈ ലക്കത്തിൽ ഡോക്കുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചു ചിത്രങ്ങളും ഈ ലക്കത്തിൽ കാണാം.

1967 - സോവിയറ്റു സമീക്ഷ - പുസ്തകം 2 ലക്കം 8
1967 – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 8

കടപ്പാട്

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള ഇത്തിത്താനം പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്. ഇതിനായി എന്നെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സജനീവ് ഇത്തിത്താനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചു. അവരോടു എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: 1967 ഫെബ്രുവരി – സോവിയറ്റു സമീക്ഷ – പുസ്തകം 2 ലക്കം 8 (ഡയറി 1966 – സോവിയറ്റ് – ഇന്ത്യാ സൗഹൃദസഹകരണങ്ങളുടെ ഡയറി)
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
  • പ്രസാധകർ: USSR Consulate
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments