1955 – അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)

1955ൽ ഒന്നാം ഫാറത്തിലെ (അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്) ഉപയോഗത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 1955ൽ കേരള സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സർക്കാറിന്റെ പാഠപുസ്തകം ആണെന്ന് കരുതുന്നു. സർക്കാർ ഏതാണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കെ.ജി. ശിവശങ്കരൻ നായർ, എസ്. മോസസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പഴയ അളവ് തൂക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ എനിക്കു വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായി തോന്നി. ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികളും മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഈ വിധത്തിലുള്ള പഴയ അളവുതൂക്കങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം അറിവുകൾ പഴയ സംഗതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1955 - അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)
1955 – അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: അങ്കഗണിതം ഒന്നാം പുസ്തകം (ഒന്നാം ഫാറത്തിലേയ്ക്കു്)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
 • അച്ചടി: സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1957 – നമ്മുടെ പദ്ധതി – ജലസേചനവും വിദ്യുച്ഛക്തിയും

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കേരള സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നമ്മുടെ പദ്ധതി – ജലസേചനവും വിദ്യുച്ഛക്തിയും എന്ന ലഘുലേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയെ പറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയിലുള്ള ലഘുലേഖയാണ്. ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ലഘുലേഖയായ കൃഷിയും ഭക്ഷ്യോല്പാദനവും ഇതിനകം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയെ ഈ പറ്റിയുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ ലഘുലേഖയിയും പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയീട്ടില്ല. ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത വർഷമാണ് ലഘുലേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1957 - നമ്മുടെ പദ്ധതി - ജലസേചനവും വിദ്യുച്ഛക്തിയും
1957 – നമ്മുടെ പദ്ധതി – ജലസേചനവും വിദ്യുച്ഛക്തിയും

കടപ്പാട്

കൊച്ചിക്കാരനായ ശ്രീ ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീ കണ്ണൻഷണ്മുഖവും ശ്രീ അജയ് ബാലചന്ദ്രനും ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എത്തിച്ചു തരാനുള്ള വലിയ പ്രയത്നത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നമ്മുടെ പദ്ധതി – ജലസേചനവും വിദ്യുച്ഛക്തിയും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957 (ഉറപ്പില്ല)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: Kerala Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

1940 – ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക – പുസ്തകം 44 ലക്കം 9

തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് 1940കളുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെ പുസ്തകം 44 ലക്കം 9 ന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അപൂർവ്വമാസികൾ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കരിപ്പാപറമ്പിൽ കെ.ജെ. തോമസിനെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

കാലപഴക്കം മൂലം പേജുകൾ മങ്ങി എന്ന പ്രശ്നം ഇതിനുണ്ട്. അതിനാൽ ഉള്ളടക്കം കഷ്ടിച്ചു വായിച്ചെടുക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇക്കാലത്തെ മാസികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുംപ്പോൾ ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെ വലിപ്പം വളരെ വലുതാണ്. ഏതാണ്ട് A3 സൈസിൽ നിന്നു നാലു വശവും ഏകദേശം 30 mm വീതം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ ഈ മാസികയുടെ വലിപ്പത്തിനോട് ഒക്കും.

ഇതിന്റെ പേരിൽ ഭാഷാപോഷിണി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് മനോരമയുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ല. മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയ ഭാഷാപോഷിണി മാസികയുടെ 6 ഓളം ആദ്യകാല ലക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം  അതേ പോലെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ചിത്രമാസിക എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനും മാത്രം ചിത്രങ്ങളും മറ്റും ഇതിൽ ഇല്ല.

ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയെ പറ്റി ഒരു വിവരവും പൊതുവിടത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ജി. പ്രിയദർശൻ എഴുതിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല മാസികകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണാം. അവിടെ നിന്നെടുത്ത് വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു,

1938 സെപ്റ്റംബറിൽ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ മലയാള മനോരമ അടച്ചു മുദ്രവച്ചതോടെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെയും ഭാഷാപൊഷിണി മാസികയുടേയും പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു. മനോരമ പൂട്ടുമ്പോൾ മലയാള മനോരമയുടെ പ്രിന്ററും പബ്ലിഷറും ആയിരുന്ന കെ.സി. ഇട്ടി ആയിരുന്നു ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെയും പ്രിന്ററും പബ്ലിഷറും. തിരുവല്ല പുളിക്കീഴ് ഭാഗ്യോദയം പ്രസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകണം.

എന്നാൽ ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക എന്നു തൊട്ട് എന്നു വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ജി. പ്രിയദർശൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല,

നമുക്കു കിട്ടിയ ഈ ലക്കം കൊല്ലവർഷം 1115 മേടം (1940 ഏപ്രിൽ-മെയ്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഇതിൽ പുസ്തകം 44 ലക്കം 9 എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിക്കുന്നതിനാൽ മനോരമ ഭാഷാപോഷിണിയുടെ ലെഗസി അത് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ലക്കത്തിൽ ലോകപ്രശസ്തചിത്രകാരനായ റോറിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനവും വരാൻ പോകുന്ന റേഡിയോ യുഗത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ലേഖനങ്ങൾ കാണാം

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക

1940 - ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക - പുസ്തകം 44 ലക്കം 9
1940 – ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക – പുസ്തകം 44 ലക്കം 9

കടപ്പാട്

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ഭാഷാപോഷിണി ചിത്രമാസിക – പുസ്തകം 44 ലക്കം 9
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: കൊല്ലവർഷം 1115 മേടം (1940 ഏപ്രിൽ-മെയ്)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 28
 • പ്രസാധകർ: K.C. Itty
 • അച്ചടി: ഭാഗ്യോദയം പ്രസ്സ്, പുളിക്കീഴ്, തിരുവല്ല
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി