1936 – ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം – മലയാളവ്യാഖ്യാനം – കൊല്ലങ്കോട്ട് പി. ഗോപാലൻനായർ

ആമുഖം

അദ്ധ്യാത്മരാമയണം മലയാളവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം – മലയാളവ്യാഖ്യാനം
  • വ്യാഖ്യാനം: കൊല്ലങ്കോട്ട് പി. ഗോപാലൻനായർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  818
1936 - ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം - മലയാളവ്യാഖ്യാനം - കൊല്ലങ്കോട്ട് പി. ഗോപാലൻനായർ
1936 – ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണം – മലയാളവ്യാഖ്യാനം – കൊല്ലങ്കോട്ട് പി. ഗോപാലൻനായർ

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം

കൊല്ലങ്കോട്ട് പി. ഗോപാലൻനായർ മലയാളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ച ശ്രീമദദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണിത്. 1936 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ കൃതി അച്ചടിച്ചത് എവിടെയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 818 താളുകൾ ഉള്ള വലിയ പുസ്തകം ആണിത്.

പുസ്തകം ബൈൻഡ് ചെയ്തത് പാലക്കാട്ടെ ഗണപതി പിള്ളയാണ്. നല്ല ബൈൻഡിങ് ആണ്, അതിനാൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എളുപ്പവുമായിരുന്നു.

വിഷയത്തിലുള്ള അജ്ഞതമൂലം ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

Comments

comments