1745 — വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ — നാലു വാല്യങ്ങൾ — കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളം-പോർത്തുഗീസ്പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുക്കളുടെ നാലു വാല്യങ്ങളുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള  കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 139-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മലയാളം-പോർത്തുഗീസ്പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുക്കൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടു, വാല്യം 1നു 375 താളുകൾ, വാല്യം 2നു 299 താളുകൾ, വാല്യം 3നു 241 താളുകൾപോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവിനു 301 താളുകൾ.
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1745 എന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ
വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ — നാലു വാല്യങ്ങൾ — കൈയെഴുത്ത് പ്രതി
വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ — നാലു വാല്യങ്ങൾ — കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വരാപ്പുഴ സെമിനാരി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇറ്റാലിയൻ, പോർത്തുഗീസ്, കാർമ്മലൈറ്റ് മിഷണറിമാർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാൺറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച പല നിഘണ്ടുക്കളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരാപ്പുഴ നിഘണ്ടുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ നിഘണ്ടുക്കൾ ഗുണ്ടർട്ട് തന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഈ നിഘണ്ടുക്കളെ V1, V2 എന്നീ പേരുകളിൽ ആണ് ഗുണ്ടർട്ട് തന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. V1 എന്നത് മലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടുവും V2 എന്നത് പോർത്തുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവുമാണ്. മലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടുവിനു മൂന്നു വാല്യങ്ങളും, പോർത്തുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവിനു ഒരു വാല്യവും ആണ് ഉള്ളത്.

ഇതിൽ മലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടുവിന്റെ മൂന്നുവാല്യങ്ങളുടെയും പോർത്തുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവിന്റെ ഒരു വാല്യത്തിന്റെയും ഓരോ പ്രതി വീതം ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ നാലു വാല്യങ്ങളുടേയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മലയാളനിഘണ്ടുക്കളെ പറ്റി Deepa Mary Joseph ചെയ്ത “Sociolinguistic nature in Malayalam Dictionaries” എന്ന ഗവേഷണപ്രബന്ധത്തിൽ വരാപ്പുഴനിഘണ്ടുക്കളെ പറ്റിയുള്ള റെഫറൻസുകൾ കാണാം. ആ ഗവെഷണപ്രബന്ധം റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായകരമായേക്കാം.

ചില വിവരങ്ങൾ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിലും കാണാം. .

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖകളെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. എല്ലാ സ്കാനുകൾക്കും 250 MB ക്ക്  മേലെയാണ് സൈസ്.   അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

സ്കാൻ 1: മലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടു – വാല്യം 1

സ്കാൻ 2: മലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടു – വാല്യം 2

സ്കാൻ 3: മലയാളം-പോർത്തുഗീസ് നിഘണ്ടു – വാല്യം 3

സ്കാൻ 4: പോർട്ടുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടു

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply