1825 – മത്തായിയുടെ എവൻഗെലിയൊൻ – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ആമുഖം

ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്ത് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കുന്ന പ്രയത്നം ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ചെയ്തത് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ്.  പരിഭാഷ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോന്നും ഇറക്കുക ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യം അച്ചടിച്ച് ഇറക്കിയത് ബൈബിൾ പുതിയനിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായ മത്തായിയുടെ സുവിശെഷത്തിന്റെ (ഏവൻഗെലിയൊൻ)‌ പരിഭാഷ ആണ്. ഏകദേശം 1825ൽ ഇറക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മിഷനറിമാരുമായി ബന്ധമുള്ള രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിലും അത് പൊതുജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന  മനൊജേട്ടന്റെ (മനോജ് എബനേസർ) പരിശ്രമത്തിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകളുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  മത്തായിയുടെ എവൻഗെലിയൊൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1824/1825
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  167
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1825 - മത്തായിയുടെ എവൻഗെലിയൊൻ - ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
1825 – മത്തായിയുടെ എവൻഗെലിയൊൻ – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിഭാഷ ചെയ്ത മത്തായിയുടെ സുവിശെഷത്തിന്റെ ആദ്യ അച്ചടി പതിപ്പാണ്. നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ബെയിലി പരിഭാഷയും ഇതാണ്.

1824ൽ അച്ചടിച്ച ചെറുപൈതങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിനു ഉപയോഗിച്ച മദ്രാസ് അച്ചുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്നും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചും ലിപിയെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ചെറുപൈതങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ പൊസ്റ്റ് വായിക്കുക. അതേ പോലെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി മനോജേട്ടൻ തന്റെ ബ്ലൊഗിലും എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഗതികളും വായിക്കുക. (രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എന്ന നിരീക്ഷണം ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല)

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജും മറ്റും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അച്ചടിച്ചത് 1825 എന്ന അച്ചടി വർഷം പുസ്തകത്തിൽ കൈകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറിപ്പിൽ നിന്നാണ് ഊഹിച്ചെടുക്കുന്നത്. മദ്രാസ് അച്ചു തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്  എന്നതിനാൽ അച്ചടി 1824 ഓ 1825 ഓ ആവാം എന്നു മാത്രം ഇപ്പോൾ അനുമാനിക്കുന്നു.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

കടപ്പാട്

ഗവേഷണാർത്ഥം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മനൊജേട്ടൻ (മനോജ് എബനേസർ) എന്റെ പ്രത്യേകാഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത താളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രോസസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. നിരവധി പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹതിനു പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുറവുകൾ ഈ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും ലൈറ്റിങിന്റേയും ഇമേജ് റെസലൂഷന്റേയും പ്രശ്നങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ലൈറ്റിങ് പ്രശ്നം മൂലം പല പേജുകളിലും നിഴൽവീഴുകയും ചെയ്തു.  ആ പരിമിതികൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ താരതമ്യേനെ മെച്ചമുള്ള ഒരു സ്കാനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിനായി  പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments