1844 – സത്യവെദ ഇതിഹാസം – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൃതികളിൽ ഒന്നായ സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: സത്യവെദ ഇതിഹാസം
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 135
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ആദ്യ താളുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി 1844ൽ ഗുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി രേഖയുള്ളതിനാൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം അതാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒന്നിലേറെ പതിപ്പുകൾ ഇതിനുണ്ടായിട്ടൂണ്ട് എങ്കിൽ 1844നു ശെഷമുള്ള പതിപ്പാകാനും മതി. 1844ലെ പതിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് പരിശോധിക്കാതെ ഇത് 1844ലെ പതിപ്പാണോ ഇതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നു ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ തന്റെ ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന ലെഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
  • പ്രസ്സ്: അച്ചിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശൊധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇത് കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സിലാണ് അച്ചടിച്ചത് എന്ന് ഉറപ്പാണ്.
1844-സത്യവെദ ഇതിഹാസം
1844-സത്യവെദ ഇതിഹാസം

സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതിയെപറ്റി

ബൈബിളിലെ ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ കൃതി. സത്യവെദ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ പറ്റിയും, കൃതിയെ പറ്റിയും അത്യാവശ്യം വിശദമായി  ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ പി.ജെ. തോമസിന്റെ മലയാളസാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന അനുബന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യവെദ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഖണ്ഡികകളും അദ്ദേഹം ചർച്ചയും പൂരണവും എന്ന അനുബന്ധത്തിൽ എടുത്ത് ചെർത്തിട്ടൂണ്ട്.

ഈ പുസ്തത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും, അവസാനത്തിലും, ഇടയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളിലും സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾ കാണാം. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീഖൃഷ്ടസംഗീതം എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണെന്ന് ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. W. H മിൽ, രാമചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച സംസ്കൃതകൃതിയാണ് ശ്രീഖൃഷ്ടസംഗീതം.

ഇപ്പോൾ സ്കാൻ ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും പരിശൊധിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം കൂടാണ് നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply