1984 – ചെറുതിൽ ചെറുതും വലുതിൽ വലുതും – പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ – കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുറീക്കാ വിജ്ഞാനപരീക്ഷയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചെറുതിൽ ചെറുതും വലുതിൽ വലുതും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലെയും സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെയും  വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. ധാരാളം വൈജ്ഞാനികവിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ലഭിക്കും.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ രേഖ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള  പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

ചെറുതിൽ ചെറുതും വലുതിൽ വലുതും - പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ
ചെറുതിൽ ചെറുതും വലുതിൽ വലുതും – പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും, പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ കൈപുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: ചെറുതിൽ ചെറുതും വലുതിൽ വലുതും
 • രചന: പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 92
 • പ്രസാധകർ:കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം – എം.പി. പരമേശ്വരൻ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1979ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. എം.പി. പരമേശ്വരൻ ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയെപറ്റി ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം - എം.പി. പരമേശ്വരൻ
നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം – എം.പി. പരമേശ്വരൻ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം
 • രചന: എം.പി. പരമേശ്വരൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1983
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: സീതാറാം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു – കെ. രാമചന്ദ്രൻ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1979ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. കെ. രാമചന്ദ്രൻ ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്ലുകളുടെ കഥ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു എന്ന പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയകാല മാസികകളും, പുസ്തകങ്ങളും, ലഘുലേഖകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ്കാണുക.

 

കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു - കെ. രാമചന്ദ്രൻ
കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു – കെ. രാമചന്ദ്രൻ

കടപ്പാട്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഴയ കാല രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയ പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 • പേര്: കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്നു
 • രചന: കെ. രാമചന്ദ്രൻ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • പ്രസാധകർ: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
 • പ്രസ്സ്: ശാരദാ പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി