1867 – നളചരിതസാരശോധന – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ച ഒരു മതപ്രചരണ/മതവിമർശന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 57-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: നളചരിതസാരശോധന
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 87
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1867 
  • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
  • രചയിതാവ്: ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1867 നളചരിതസാരശോധന
1867 നളചരിതസാരശോധന

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് നളചരിതത്തെ ക്രൈസ്തവവീക്ഷണകോണിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതിനാൽ ഇത് ഒരു മതതാരതമ്യ പുസ്തകം എന്നോ മതവിമർശനപുസ്തകമെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. നളചരിതത്തെ ശോധനചെയ്ത് ക്രൈസ്തവദർശനം ആണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

ഒരു മിഷനറി എന്ന നിലയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ഒരു കൃതിയാണ് ഇത്. ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പാണ്. ഇതിനു മുൻപുള്ള രണ്ട് പതിപ്പുകളിലെ ഒരെണ്ണം ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്.അത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ പുറത്ത്  വരും.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

 

 

Comments

comments

Google+ Comments

Leave a Reply