1954 – വർണ്ണവിധികൾ

ആമുഖം

മുണ്ടിനു ചായം‌മുക്ക്, ചുവരിൽ ചിത്രമെഴുത്ത് തുടങ്ങി പ്രാചീനകേരളത്തിന്റെ വിശേഷകലകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവിതാം‌കൂർസർവ്വകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  വർണ്ണവിധികൾ എന്ന വിശേഷപുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  വർണ്ണവിധികൾ
  • രചന: പ്രാചീന കൈയെഴുത്ത് രേഖകളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം  
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  20
  • പ്രസ്സ്:കേസരി പ്രിന്റിങ് ആന്റ് പബ്ലിഷിങ്, വഴുതക്കാട്   

 

1954 - വർണ്ണവിധികൾ
1954 – വർണ്ണവിധികൾ

 

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

മുണ്ടിനു ചായം‌മുക്ക്, ചുവരിൽ ചിത്രമെഴുത്ത് തുടങ്ങി പല വിശിഷ്ടകലകൾക്കും പ്രാചീനകേരളം പ്രസിദ്ധി പെട്ടിരുന്നു എന്നും ആ പ്രവർത്തികൾക്കായി ചായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിധികളെപറ്റി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു എന്നും അതിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകനായ ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥശാലയുടെ Honory director (ആണററി ഡയറക്ടർ) ആയിരുന്നു. (Honory director എന്നത് Honaty director എന്നു വായിക്കാതിരിക്കാൻ വിശേഷമായ വിധത്തിലാണ് ആണററി എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 🙂 രണ്ടു താളിയോലകളിലെ വിധികൾ ആണ് ഈ പുസ്തകം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് പുസ്തകം ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥശാല എന്നത് ഇന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പുസ്തകത്തിനു ആകെ 12 പേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത് കാസർഗോഡുള്ള കേന്ദ്രസർവ്വകലാശാലയിലെ ഭാഷാശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയ പ്രൊഫ. രവിശങ്കർ എസ് നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെപറ്റിയുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആയി കാണാം. ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ലഭ്യമാക്കിയ രവിശങ്കർ സാറിനു നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

 

Comments

comments