1916 – പദ്യമാലിക മൂന്നാം ഭാഗം

എം. രാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, പന്തളം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പദ്യമാലിക എന്ന കൃതിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നെന്ന് കരുതുന്നു.

1916 - പദ്യമാലിക മൂന്നാം ഭാഗം
1916 – പദ്യമാലിക മൂന്നാം ഭാഗം

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF  ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  • പേര്: പദ്യമാലിക മൂന്നാം ഭാഗം
  • രചന: എം. രാജവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, പന്തളം കേരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • പ്രസാധനം: വിദ്യാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണ ശാല, തിരുവനന്തപുരം
  • അച്ചടി: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments