1858 – വിദ്യാമൂലങ്ങൾ – ഒന്നാം ഖണ്ഡം – ഭൂലൊകശെഷങ്ങൾ

ആമുഖം

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകമാണ് വിദ്യാമൂലങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം. വൈജ്ഞാനിക സ്വഭാവമുള്ള ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്നതിനു പുറമെ ഇതിനെ വിശേഷതയുള്ളതാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശെഷപ്പെട്ട ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ആണ്. അതിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പൊസ്റ്റിന്റെ വിഷയം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ ഒതുക്കുന്നു. വിദ്യാമൂലങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 197-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വിദ്യാമൂലങ്ങൾ – ഒന്നാം ഖണ്ഡം – ഭൂലൊകശെഷങ്ങൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1858
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 95
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1858 – വിദ്യാമൂലങ്ങൾ - ഒന്നാം ഖണ്ഡം - ഭൂലൊകശെഷങ്ങൾ
1858 – വിദ്യാമൂലങ്ങൾ – ഒന്നാം ഖണ്ഡം – ഭൂലൊകശെഷങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ആറ് അദ്ധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം ആണ്. ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ: ബാബു ചെറിയാൻ നൽകുന്ന സൂചന ഈ പുസ്തകം ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയറുടേത് ആണെന്നാണ്. ഒരു പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ജ്ഞാനനിക്ഷേപം മാസികയ്ക്കായി വിവിധ ലക്കങ്ങളിലായി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് കരുതാം. താഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ലെഖനങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം:

1858 – വിദ്യാമൂലങ്ങൾ - ഉള്ളടക്കം
1858 – വിദ്യാമൂലങ്ങൾ – ഉള്ളടക്കം

ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് പുറമേ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തെ വിശേഷതയുള്ളതാക്കുന്നത്. 10 ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആണ്. 1858ൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു എന്നത് വിശേഷമാണ്.   അതിന്റെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതാം.

ഈ കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ചധികം വിവരങ്ങൾ ഡോ: ബാബു ചെറിയാൻ, ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവരുടെ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments