1852 – പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ – ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പരിഭാഷ

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ്  ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു കല്ലച്ചടി (ലിത്തോഗ്രഫി) അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 182-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ
  • പരിഭാഷ:  ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്.
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 348
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1852
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1852 - പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ - ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പരിഭാഷ
1852 – പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ – ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പരിഭാഷ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബൈബിളിന്റെ പുതിയനിയമഭാഗത്തെ ലെഖനങ്ങൾക്ക് ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പരിഭാഷ ആണിത്. റോമർ തൊട്ട് വെളിപാട് വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. 1852ൽ തലശ്ശെരിലെ കല്ലച്ചിൽ ആണ് ഈ പുസ്തക അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സ്ക്കറിയ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളവും ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും എന്ന പുസ്തകം കാണുക.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കമോ പ്രാധാന്യമോ ഒന്നും വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Comments

comments