1904 – പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ

ആമുഖം

പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒൻപതാം പതിപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ
  • പതിപ്പ്: ഒൻപതാം പതിപ്പ്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 230
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1904
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1904 - സത്യവേദകഥകൾ

1904 – സത്യവേദകഥകൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബൈബിളിലെ വിവിധ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കഥകൾ ആണ് പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം. ബൈബിളിലെ ഉല്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാഖിവരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇതിൽ തൊട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് വായിച്ചാൽ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി എകദേശ ധാരണ കിട്ടും.

ഏതാണ്ട് 1850കൾ തൊട്ട് ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന സത്യവേദകഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 1904ൽ ഇറങ്ങിയ ഒൻപതാം പതിപ്പ് ആണ് ഈ പുസ്തകം. കുറേയധികം വര ചിത്രങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ്.

നമുക്ക് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഈ പ്രതി ആരോ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പെൻസിൽ കൊണ്ട് ധാരാളം കുറിപ്പുകൾ മിക്ക താളുകളിലും കാണാം.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply