1936 – ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)

ആമുഖം

മലയാളവുമായി/കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ പുതിയ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്തുവന്നതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇനി വളരെ കൂടിയ അളവിൽ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇനി പുറത്ത് വരും. (കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട്)

1936ൽ ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്:  ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)
  • രചന: ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
  • പ്രസാധകർ: ഡി. പത്മനാഭനുണ്ണി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936 (മലയാള വർഷം 1111)
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  396
  • പ്രസ്സ്:ധർമ്മദീപിക പ്രസ്സ്, എറണാകുളം  
1936 - ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)
1936 – ഈശ്വരാവതാരങ്ങൾ (ഭാഷാഗാനം)

പുസ്തക ഉള്ളടക്കം, കടപ്പാട്

പുരാണകഥകളെ അധികരിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഭാഷാ ഗാനം ആണിത് . ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം എങ്ങും ഞാൻ കണ്ടില്ല.

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഒക്കെയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷകർക്ക്) എപ്പോഴും സൗജ്യന്യമായി ലഭ്യമായിക്കിയിക്കുണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന (അജ്ഞാതയായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന) ഒരു ടീച്ചറാണ്. അവരോടു കടപ്പാടുണ്ട്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

Comments

comments