1992 – വജ്രസൂചി

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രമുഖകൃതികൾ പലതും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിനകം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ലഭിച്ച തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പഴശ്ശിരേഖകൾ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വജ്രസൂചി എന്നാകുന്നു. ഇത് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയായ വജ്രസൂചി എന്ന പേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതു ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ് താനും. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  89 കടന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വജ്രസൂചി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 550
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1992
 • പ്രസ്സ്: ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം
1992 - വജ്രസൂചി

1992 – വജ്രസൂചി

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. താഴെ പറയുന്ന കൃതികളാണ്  പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം ഭാഗം

 • വജ്രസൂചി
 • പഴഞ്ചൊൽമാല
 • നളചരിതസാരശോധന
 • പൊലുകർപചരിതം
 • സന്മരണവിദ്യ
 • സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം
 • മാനുഷഹൃദയം

രണ്ടാം ഭാഗം

 • ഗീതങ്ങൾ
 • മതപരീക്ഷ
 • ശ്രീയെശുക്രിസ്തമാഹാത്മ്യം
 • മതവിചാരണ
 • മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരം
 • സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദേശം
 • മനുഷ്യചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ
 • സുവിശെഷ സംഗ്രഹം
 • ദെവവിചാരണ
 • ഗർമ്മന്യരാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം
 • ക്രിസ്തസഭാചരിത്രം

ഇതിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പുതുതായി ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ചിലത് സ്കാൻ അതേ പോലെ ചിത്രമായി അച്ചടിച്ചിരിക്കുകയും ആണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തെ പറ്റി ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply