1992 – വജ്രസൂചി

ആമുഖം

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ പ്രമുഖകൃതികൾ പലതും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇതിനകം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ലഭിച്ച തലശ്ശേരി രേഖകൾ, പഴശ്ശിരേഖകൾ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ.

ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വജ്രസൂചി എന്നാകുന്നു. ഇത് 1992ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയായ വജ്രസൂചി എന്ന പേരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതു ഒരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആമുഖപഠനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ് താനും. ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേക ധാരണങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പുസ്തകം മൊത്തമായി സ്വതന്ത്രലൈസൻസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കാൻ ലഭിച്ചതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം  89 കടന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വജ്രസൂചി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 550
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1992
 • പ്രസ്സ്: ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം
1992 - വജ്രസൂചി
1992 – വജ്രസൂചി

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗുണ്ടർട്ട്/ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാർ രചന നിർവ്വഹിച്ച വിവിധ ക്രൈസ്തവകൃതികളുടെ സമാഹാരം ആണിത്. താഴെ പറയുന്ന കൃതികളാണ്  പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം ഭാഗം

 • വജ്രസൂചി
 • പഴഞ്ചൊൽമാല
 • നളചരിതസാരശോധന
 • പൊലുകർപചരിതം
 • സന്മരണവിദ്യ
 • സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം
 • മാനുഷഹൃദയം

രണ്ടാം ഭാഗം

 • ഗീതങ്ങൾ
 • മതപരീക്ഷ
 • ശ്രീയെശുക്രിസ്തമാഹാത്മ്യം
 • മതവിചാരണ
 • മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരം
 • സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദേശം
 • മനുഷ്യചൊദ്യങ്ങൾക്ക ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ
 • സുവിശെഷ സംഗ്രഹം
 • ദെവവിചാരണ
 • ഗർമ്മന്യരാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം
 • ക്രിസ്തസഭാചരിത്രം

ഇതിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പുതുതായി ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ചിലത് സ്കാൻ അതേ പോലെ ചിത്രമായി അച്ചടിച്ചിരിക്കുകയും ആണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തെ പറ്റി ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി സൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ നിന്നും വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നും ഈ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ archive.orgൽ സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താളിന്റെ കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONS എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ കർസർ ഓടിച്ചാൽ ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് എത്രയെന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ്.

(മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

 

Comments

comments