1903 – ശ്രീമൂലരാജവിജയം (അഥവാ നമ്മുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷെപം) – എസ്സ്. രാമനാഥയ്യർ

1885 മുതൽ 1924 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എസ്സ്. രാമനാഥയ്യർ രചിച്ച ശ്രീമൂലരാജവിജയം (അഥവാ നമ്മുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷെപം) എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

1903ൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആയതിനാൽ മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഭരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകം ആണിത്. അതിനാൽ മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ മൊത്തം ഭരണത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതിലില്ല. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രപഠനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ധാരാളം സംഗതികൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം.

1903 - ശ്രീരാമമൂലവിജയം എന്ന നമ്മുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷെപം - എസ്സ്. രാമനാഥയ്യർ
1903 – ശ്രീമൂലരാജവിജയം എന്ന നമ്മുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷെപം – എസ്സ്. രാമനാഥയ്യർ

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രേഖ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനായും വായിക്കാവുന്നതാണ്.

  • പേര്: ശ്രീമൂലരാജവിജയം (അഥവാ നമ്മുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുടെ ചരിത്രസംക്ഷെപം)
  • രചയിതാവ്: എസ്സ്. രാമനാഥയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1903
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
  • അച്ചടി: The Malabar Mail Press, Trevandrum
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനക്കണ്ണി: കണ്ണി

Comments

comments