1796-1804 – തലശ്ശേരി രേഖകൾ – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

തലശ്ശേരി രേഖകൾ എന്ന പ്രസിദ്ധവും പ്രാധാന്യമുള്ള സർക്കാർ രേഖകളുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയുടെ 13 വാല്യങ്ങളുടെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്.

ഇത് വലിയ ശെഖരമാണ്. മൊത്തം 13 വാല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലെ ആറു വാല്യങ്ങൾ ആദ്യമേ കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ (21 സെപ്റ്റംബർ 2018)‌ ബാക്കിയുള്ള എഴു വാല്യങ്ങളും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും ഒന്നാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: തലശ്ശേരി രേഖകൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 1500 ൽ പരം (നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 6 വാല്യങ്ങളിലെ താളുകളുടെ എണ്ണം)
 • വാല്യങ്ങളുടെ എണ്ണം: 13 വാല്യങ്ങൾ
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:1796 മുതൽ 1804 വരെ
1796-1804 - തലശ്ശേരി രേഖകൾ - കൈയെഴുത്ത് പ്രതി
1796-1804 – തലശ്ശേരി രേഖകൾ – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഈ രേഖകൾ വലിയ ശേഖരമാണ്.  ഈ പോസ്റ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 13 വാല്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി 3000 ഓളം താളുകൾ  കടക്കും .

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ, ഡോ: ജോസഫ് സക്കറിയ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

സ്കാനുകൾ എല്ലാം ഹൈറെസലൂഷലിൽ ആണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈനായി വായിക്കുക.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന കൈയെത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

വാല്യം 1

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

വാല്യം 2

വാല്യം 3

വാല്യം 4

വാല്യം 5

വാല്യം 6

വാല്യം 7

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

വാല്യം 8

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

വാല്യം 9

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

വാല്യം 10

വാല്യം 11

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

വാല്യം 12

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

വാല്യം 13

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

Comments

comments

One comment on “1796-1804 – തലശ്ശേരി രേഖകൾ – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

Comments are closed.