1796-1804 – തലശ്ശേരി രേഖകൾ – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

തലശ്ശേരി രേഖകൾ എന്ന പ്രസിദ്ധവും പ്രാധാന്യമുള്ള സർക്കാർ രേഖകളുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയുടെ 6 വാല്യങ്ങളുടെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും ഒന്നാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുമാണ് ഇത്. ഇത് വലിയ ശെഖരമാണ്. മൊത്തം 13 വാല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. അതിലെ ആറു വാല്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തലശ്ശെരി രേഖയിലെ വാല്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒറ്റ പൊസ്റ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കി കിട്ടുന്ന വാല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ പൊസ്റ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.(അത് വരുന്ന കാര്യം അപ്പപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും അപ്‌ഡെറ്റ് ചെയ്യാം)

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: തലശ്ശേരി രേഖകൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 1500 ൽ പരം (നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 6 വാല്യങ്ങളിലെ താളുകളുടെ എണ്ണം)
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:1796 മുതൽ 1804 വരെ
1796-തലശ്ശേരി രേഖകൾ

1796-തലശ്ശേരി രേഖകൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഈ രേഖകൾ വലിയ ശേഖരമാണ്. നിലവിൽ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 6 വാല്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി 1500 ഓളം താളുകൾ വരും. ബാക്കി സ്കാൻ ചെയ്ത് പുറത്ത് വിടാനുള്ള വാല്യങ്ങൾ കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി 3000 താളുകൾ കടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ, ഡോ: ജോസഫ് സക്കറിയ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

സ്കാനുകൾ എല്ലാം ഹൈറെസലൂഷലിൽ ആണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈനായി വായിക്കാൻ എന്ന കണ്ണി ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ വായിക്കുക.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന കൈയെത്ത് പ്രതിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

വാല്യം 2

വാല്യം 3

വാല്യം 4

വാല്യം 5

വാല്യം 6

വാല്യം 10

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project, കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ. Bookmark the permalink.

One Response to 1796-1804 – തലശ്ശേരി രേഖകൾ – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

  1. Pingback: 1994 – പഴശ്ശിരേഖകൾ | ഗ്രന്ഥപ്പുര

Leave a Reply