1939 – മാരാമൺ കൺവൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ

സുപ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ കൺവൻഷനിൽ 1938-1939 ആണ്ടിൽ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ അച്ചടിരൂപമായ മാരാമൺ കൺവൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ.

ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: മാരാമൺ കൺവൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 84
  • അച്ചടി: സി.പി.എം.എം പ്രസ്സ്, കോഴഞ്ചേരി
1939 - മാരാമൺ കൺവൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ
1939 – മാരാമൺ കൺവൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്,  പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജോയ്സ് തോട്ടയ്ക്കാട് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ഈ ശ്രീ ഉമ്മൻ അബ്രഹാം ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കു എത്തിച്ചു തന്നു.  അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (8 MB) 

 

Comments

comments