1829നു മുൻപ് കോട്ടയം സി.എം.എസ്സ്. പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ 1824ൽ കേരളത്തിലച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകമായ ചെറുപൈതങ്ങൾക്കു മുൻപ് അച്ചടിച്ച ഇടയ ലേഖനം, മറ്റു ചെറു പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നും അതൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. മലയാള അച്ചടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ രചനകളുടെ അച്ചടിയുടെ വിവരം നമുക്കു 1824ലെ CMS രെജിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.

എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലെ CMS രെജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്തെ അച്ചടിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചുരുളഴിയുകയാണ്. 1829ലെ പ്രശസ്തമായ മലയാളം പുതിയ നിയമ അച്ചടിക്കു മുൻപ് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുകയാണ്.

1830 ലെ സി.എം.എസ്. രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്
1830 ലെ സി.എം.എസ്. രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്

1825, 1826, 1827, 1829, 1830 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ CMS രെജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന മലയാളപുസ്തകമച്ചടിയുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
1826-CMS Missionary Register

 • St. Mathew’s Gospel
 • Rev. Francis Spring’s translation of the New testament into Malayalim of Northern Provinces of Malayalam (translation over until Romans) Not a printed book, manuscript with Madras Auxilary Bible society )

 

1828-CMS Missionary Register (pdf page 66)

 • St. Luke’s, Gospel (5000 copies)
 • Liturgy (no details)

1829-CMS Missionary Register

 • The gospel of Luke
 • Acts of Apostles (till 17th chapter)

1830-CMS Missionary Register

 • St. Mark’s, Gospel (5000 copies)
 • 1st Corinthians (5000 copies)
 • 2nd Corinthians (5000 copies)
 • Galatians (5000 copies)
 • Ephesians (5000 copies)
 • Phlllppians (5000 copies)
 • Colossians (5000 copies)
 • 1st Thessalonians (5000 copies)
 • 2nd Thessalonians (5000 copies)
  1st Thimothy (5000 copies)
 • 2d Thimothy (5000 copies)
 • Titus and Philemon (5000 copies)
 • Hebrews (5000 copies)
 • James (5000 copies)
 • 1st Peter (5000 copies)
 • 2d Peter (5000 copies)
 • 2d and 3rd John (5000 copies)
 • Jude (5000 copies)
 • Watt’s 2d Catechism, in Malayalim (2000 copies)
 • 1 Small Tract, 11 pages (700 copies)
 • 1 Small Tract, for a Lady at tellicherry 8 pages (700 copies)
 • 1 Small Tract, for a Lady at tellicherry 8 pages (500 copies)
 • 1 Small Tract, for a Lady at tellicherry 8 pages (500 copies)

കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടിക്കു ശേഷമാണ് 1829ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പ്രശസ്തമായ മലയാളം പുതിയ നിയമ പരിഭാഷ ഒറ്റ പുസ്തകമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ഇവിടെ കാണാം https://shijualex.in/malayalam_new_testament_benjamin_bailey/

അതിനു മുൻപ് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കോട്ടയം പ്രസ്സിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി എന്നാണ് CMS രെജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മലയാളം ബൈബിൾ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നതിനു അനുസരിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഓരോ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആണെങ്കിലും അല്ലാതുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് എന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നും 5000 കോപ്പികൾ ഒക്കെ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒന്നു പോലും ഇപ്പോൾ ശേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഖേദകരമാണ്.

ഇതിന്റെ ഒപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിക്കു മുൻപ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സിഎം‌എസ് മിഷനറി ആയ ഫ്രാൻസിസ് സ്പ്രിങ് എന്ന മിഷനറിയുടെ മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷാ ശ്രമമാണ്. അദ്ദേഹം ബെയിലിക്കു മുൻപ് പുതിയ നിയമത്തിലെ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം വരെ പരിഭാഷ ചെയ്തിരുന്നു എന്നും കൈയെഴുത്തു പ്രതി മദ്രാസ് ഓക്സിലറി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്കു കൈമാറി എന്നും കാണുന്നു.

1826 ലെ സി.എം.എസ്. രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്
1826 ലെ സി.എം.എസ്. രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്

ചുരുക്കത്തിൽ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം തിരഞ്ഞ എനിക്കു CMS missionary റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരരങ്ങൽ അസംഖ്യമാണ്. പഴയ കാലത്തെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഓരോ മിഷനറി റിപ്പോർട്ടിലും പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു 1826ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ സി.എം.എസ് മിഷണറിമാരും സുറിയാനിക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ പറ്റി വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഈ വിധത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അനേകം റെഫറൻസുകൾ വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിലായി പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ഗവേഷകർ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല.

Comments

comments