1921-1923 – വിദ്യാഭിവർദ്ധനി മാസികയുടെ ഏഴ് ലക്കങ്ങൾ

എസ് റ്റി റെഡ്യാരുടെ വിദ്യാഭിവർദ്ധനി പുസ്തകശാലയുടെ (VV പ്രസ്സ്) ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭിവർദ്ധനി എന്ന മാസികയുടെ 1921 – 1923  കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏഴു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കം. മിക്ക ലക്കങ്ങളിലും കുറച്ചു താളുകൾ വിവി പ്രസ്സിൻ്റെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിനായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭിവർദ്ധനി പുസ്തകശാലയുടെ ഒരു പുസ്തകകാറ്റലോഗ് ഇതിനു മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

എസ് റ്റി റെഡ്യാരുടെ വിദ്യാഭിവർദ്ധനി അച്ചുകൂടം (വി വി പ്രസ്സ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു) പലവിധകാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാള അച്ചടി ചരിത്രത്തിലും, പുസ്തക പ്രസാധന ചരിത്രത്തിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്.

വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക
വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക

കടപ്പാട്

അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായ ടോണി ആന്റണി മാഷുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ. അത് ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ നന്ദി.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ മാസികയുടെ ഏഴ് ലക്കങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക. രേഖ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നല്ല വ്യക്തതയോടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ആവും. ആർക്കൈവ്.ഓർഗിന്റെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക.

രേഖകൾ PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന DOWNLOAD OPTIONSഎന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് PDF എന്നതിൽ Right Click ചെയ്ത് Save link as എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രേഖ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ടോപ്പ്/ഡേസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക.

രേഖ 1 

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 12 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (മലയാള വർഷം 1096 കുംഭം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 2 

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 8 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (മലയാള വർഷം 1097 തുലാം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 2 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1097 മകരം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 3 ലക്കം 3  
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1097 ഇടവം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 3 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1922 (മലയാള വർഷം 1098 ധനു)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 48
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 3 ലക്കം 12
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1923 (മലയാള വർഷം 1098 കുംഭം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 44
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്: വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക – പുസ്തകം 4 ലക്കം 1 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1923 (മലയാള വർഷം 1098 മീനം)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: വി.വി പ്രസ്സ്, കൊല്ലം
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി

 

 

Comments

comments